Kennel Satchmo's R-kull Född 2006-10-15

2008-05-03 Ronneby Satchmo's Reeko
2008-04-27 Norrköping Satchmo's Rizzla, Satchmo's Riva, Satchmo's Rifi, Satchmo's Rania, Satchmo's Rozzo, Satchmo's Rosvo, Satchmo's Rizk, Satchmo's Rebus
2008-04-20 Mälarö Satchmo's Rebell

1.a Kontakt -Hälsning
Avvisar kontakt-morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt-skyggar drar sig undan Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad Intensivt kontakt- beteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.
      Rizzla
Riva
Rifi
Rania
Rozzo
Rosvo
Rizk
Reeko
Rebus
Rebell 
 
1.b Kontakt -Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka Följer med motvilligt, strävar mot fö eller stretar åt annat håll. Följer med hela sträckan, neutral. Följer med villigt, engagerar sig. Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar gnäller.
    Rozzo
Rebus 
Rizzla
Riva
Rifi
Rania
Rosvo
Rizk
Reeko
Rebell 
 
1.c Kontakt -Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren. Accepterar. Är neutral. Accepterar. Svarar med kontakt- beteende. Accepterar. Intensivt kontakt- beteende mot testledaren
  Rizzla
Rizk 
Riva
Rifi
Reeko 
Rania
Rozzo
Rosvo
Rebus
Rebell 
 
2.a Lek 1 -Leklust
Leker ej Leker ej, men visar intressse Leker-startar långsamt men blir aktiv Leker aktivt, startar snabbt Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
    Rizzla
Rifi
Rozzo
Rizk
Rebus 
Riva
Rania
Rosvo
Reeko
Rebell 
 
2.b Lek 1 -Gripande
Biter ej Griper ej, nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper föremålet Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet
    Rizzla
Rozzo
Rosvo
Rebus 
Riva
Rifi
Rania
Rizk
Reeko
Rebell 
 
2.c Lek 1 -Dragkamp
Biter ej Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter-drar emot, släpper, tar om. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper
Rozzo  Rosvo  Rizzla
Riva
Rania
Rebus 
Rifi
Rizk
Reeko
Rebell 
 
3.a Förföljande
Startar ej Startar men avbryter Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktat- bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
Rifi  Rizzla  Rozzo  Riva
Rania
Rosvo
Rizk
Reeko
Rebus
Rebell 
 
Startar ej Startar men avbryter Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktat- bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
  Rebus  Rizzla
Rozzo
Rosvo 
Rifi
Rizk
Reeko
Rebell 
Riva
Rania 
3.b Gripande
Nonchalerar bytet/springer ej fram Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
Rizzla
Rifi 
Rozzo
Rosvo
Rebus 
Riva
Rania
Rizk 
  Reeko
Rebell 
Nonchalerar bytet/springer ej fram Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
Rosvo
Rebus 
Rifi  Rizzla
Rozzo 
Rania  Riva
Rizk
Reeko
Rebell 
4 aktivitet
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv Är uppmärksam och lugn-står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets- höjningar. Är uppmärksam men ngt orolig, vandrar runt och nosar. Är orolig. Växlar snabbt i aktivitet.
  Riva
Rosvo
Reeko
Rebus 
Rania
Rozzo
Rizk
Rebell 
Rizzla
Rifi 
 
5.a Avst. lek -Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll. Avbrott kan förekomma. Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
  Rifi
Rozzo 
Rizzla
Rania
Rosvo
Rizk
Reeko
Rebus
Rebell 
Riva   
5.b Avst. lek -Hot/agg
Inga skall eller morrningar.H Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 del. Enstaka skall eller morrningar under mom. 1 och 2 del. Visar hotbeteenden, skall morrningar under mom. 1 del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom 1 2 del.
Rizzla
Riva
Rifi
Rania
Rozzo
Rosvo
Rizk
Reeko
Rebus
Rebell 
       
5.c Avst. lek -Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten, ointresserad. Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet. Går fram när figuranten ger sig till känna. Går fram till figuranten med låg kroppshållning och/eller tidsfördröjning. Går direkt fram till figuranten utan hjälp.
Rizzla
Rosvo 
  Rebus  Rifi
Rebell 
Riva
Rania
Rozzo
Rizk
Reeko 
5.d Avst. lek -Leklust
Visar inget intresse Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
Rizzla
Rosvo 
Rifi
Rebus 
Rozzo  Riva
Rania
Rizk 
Reeko
Rebell 
5.e Avst. lek -Samarbete
Visar inget intresse Blir aktiv men avbryter Är aktiv med figuranten när denna är aktiv Är aktiv med figuranten, intresse även mot passiv fig. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
Rizzla
Rifi
Rosvo 
Reeko
Rebus 
Riva
Rania
Rozzo
Rebell 
Rizk   
6.a Överaskn -Rädsla
Stannar, kort stop. Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5m. Flyr mer än 5m.
Rifi  Riva
Rania
Rozzo
Reeko
Rebell 
Rizzla
Rosvo
Rizk
Rebus 
   
6.b Överaskn -Hot/agg
Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
Rizzla
Rifi
Rosvo
Rebell 
Riva
Rania
Rizk
Reeko 
Rebus  Rozzo   
6.c Överaskn -Nyfikenhet
Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen-lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp
  Rozzo
Rosvo 
Rizzla
Rania
Rebus 
Riva
Rebell 
Rifi
Rizk
Reeko
 
6.d Överasknin -Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vi 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge eller tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
Riva
Rifi
Rizk
Reeko
Rebus
Rebell 
Rizzla
Rania
Rozzo
Rosvo 
     
6.e Överaskn -Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen. Stannar upp. Luktar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biteri/leker mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biteri/leker med overallen vid två eller fler passager.
Rifi
Rizk 
Rizzla
Rania
Rozzo
Rosvo
Reeko
Rebell 
Riva
Rebus 
   
7.a Ljudkänsl -Rädsla
Stannar, kort stop. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5m. Fler mer än 5meter.
Rania  Reeko  Rizzla
Riva
Rifi
Rozzo
Rosvo
Rizk
Rebus
Rebell 
   
7.b Ljudkänsl -Nyfikenhet
Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet-lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
        Rizzla
Riva
Rifi
Rania
Rozzo
Rosvo
Rizk
Reeko
Rebus
Rebell 
7.c Ljudkänsl -Kvarstående rädsla.
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge, el liten tempoväxling el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
Riva
Rania
Rozzo
Rosvo
Rizk
Reeko
Rebus
Rebell 
Rizzla
Rifi
 
     
7.d Ljudkänsl -Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
Rizzla
Rifi
Rosvo
Rizk
Reeko 
Rania
Rozzo
Rebus
Rebell 
Riva     
8.a Spöken -Hot/agg
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
  Rizzla
Rosvo
Rizk
Rebus 
Riva
Rifi
Rania
Rozzo
Reeko
Rebell 
   
8.b Spöken -Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. långa avbrott. Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Kontrollerar/ handlar mot båda spökena under hela momentet
    Rania
Rosvo
Rizk
Rebus 
Rizzla
Riva
Rifi
Rozzo
Rebell 
Reeko 
8.c Spöken -Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
Rozzo  Rania
Reeko
Rebus 
Rizzla
Rebell 
Riva  Rifi
Rosvo
Rizk 
8.d Spöken -Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figs förklädnad. Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden. Går fram till spöket när föraren står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Går fram till spökena utan hjälp.
Riva
Rosvo 
Rebell  Rizzla
Rifi
Rizk
Reeko 
Rania
Rebus 
Rozzo
 
8.e Spöken -Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när figurant bjuder. Tar kontakt själv. Balanserad. Intensivt kontakt- beteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.
Riva
Rosvo 
  Rizzla
Rania
Reeko 
Rozzo
Rebus
Rebell 
Rifi
Rizk 
9.a Lek 2 -Leklust
Leker ej Leker ej, men visar intresse. Leker-startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
    Rizzla
Riva
Rifi
Rozzo
Rosvo
Rizk
Rebus 
Rania
Reeko
Rebell 
 
9.b Lek 2 -Gripande
Griper ej Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper föremålet. Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet.
    Rozzo
Rosvo
Rebus 
Rizzla
Riva
Rifi
Rania
Rizk
Reeko
Rebell 
 
10.Skott
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/ passivitet. Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flyktbeteenden/ avstår skott.
Rizzla
Riva
Rifi
Rozzo
Rizk
Reeko
Rebus
Rebell 
Rania
Rosvo