MENTALKOMMITTENAnnica Kroon
Gråsala 423, 790 23  SVÄRDSJÖ
Tel: 0246-302 95
annicakroon@hotmail.com
Inger Söderqvist
Sjöhult 27, 562 41  TABERG
Tel: 0393-14059
Mobil: 0708-15 58 83
ingerohlsson55@hotmail.com


Mentalkommittens uppgifter är att:

  • Anordna mh och korning
  • Analysera och följa upp rasens utveckling grundat på resultat från MH samt korning i samarbete med Avelskommitten
  • Informera uppfödare och hundägare om vikten av att utföra mentalbeskrivning
  • Verka för att fler mentalbeskriver sina hundar inom åldern 12-18 månader
  • Vara uppdaterade gällande ny information från SBK gällande mentaliteten och föra vidare informationen.
  • Delta på den årliga RAS/RUS konferensen anordnad av SBK

Allt arbete inom kommittéerna ska ske i samarbete med styrelsen. Inom samtliga kommitteer/sektorer ska man årligen lämna in en verksamhetsberättelse samt en verksamhetsplan för nästkommande år. Denna ska lämnas in vid årsslutet, dock senast 15 januari.