KOMMITTÉERAVEL OCH HÄLSA

Inger Söderqvist
Sjöhult 27, 562 41  TABERG
Tel: 0393-14059
Mobil: 0708-15 58 83
ingerohlsson55@hotmail.com
(Valphänvisare)

Kommitténs uppgifter är att:

 • Vara kontaktperson samt verka för samarbete mellan uppfödarna.
 • Hjälpa till med information i avelsfrågor.
 • Delta på avelsmåls- och uppfödarkonferenser.
 • Informera om SKKs registreringsbestämmelser.
 • Verka för att uppfödarna följer rasklubbens rekommendationer, valphänvisning/RAS-dokument etc.
 • Verka för att klubbens RAS-dokument hålls aktuellt och uppdaterat.
 • Sätta upp regler gällande klubbens valphänvisning.
 • Samla information om sjukdomar inom rasen.
 • Sammanställa utvecklingen av HD/ED-resultaten och verka för att fler röntgar sina beauceroner.
 • Förmedla information gällande uppfödarregistret, planerade och befintliga kullar samt omplaceringar.
 • Ansvariga för Avel och hälsa ska följa SKKs etiska riktlinjer för avelsfunktionärer samt SKKs riktlinjer för avelsrådgivning.EXTERIÖR:

Eva Lantz
Vintergatan 42, 697 93 Hjortkvarn
Tel: 0582-30172
silo_axi@yahoo.se
Karin Kärnhagen
Manketorps Gård, 572 50 Oskarshamn
Tel: 0491-64087
karin.karnhagen@hotmail.se


Kommitténs uppgifter är att:

 • Verka för att det anordnas rasmonter på de större utställningarna.
 • Anordna Rasspecial vartannat år.
 • Informera om utställningsverksamheten samt jobba för att fler ställer ut och/eller gör en exteriörbedömning på sina hundar. Detta för att kunna bibehålla en sund exteriör på rasen.
 • Ge information samt svara på frågor gällande rasens exteriör.INFORMATION/PR

Mona Ekelöf
mona@fantasiskafferiet.se
(Dubbelsporren)
Åsa Alfred
webmaster@beauceronklubben.com
(Hemsidan & beauceronregistret)


Kommitténs uppgifter är att:

 • Ansvara för hemsidan samt se till att den uppdateras med den senaste informationen.
 • Ha kontinuerlig kontakt med regionerna och förmedla deras aktiviteter.
 • Hålla kontakt med samt förmedla information från övriga kommittéer/sektorer.
 • Verka för att medlemmar samt aktiva tar del av klubbens policy.
 • Arbeta med att fånga upp fler medlemmar till klubben.
 • Se till att nya medlemmar registreras samt får det senaste numret av DS.MENTAL

Annica Kroon
Gråsala 423, 790 23  SVÄRDSJÖ
Tel: 0246-302 95
annicakroon@hotmail.com
Inger Söderqvist
Sjöhult 27, 562 41  TABERG
Tel: 0393-14059
Mobil: 0708-15 58 83
ingerohlsson55@hotmail.com


Kommitténs uppgifter är att:

 • Anordna MH och korning.
 • Analysera och följa upp rasens utveckling grundat på resultat från MH samt korning i samarbete med Avelskommittén.
 • Informera uppfödare och hundägare om vikten av att utföra mentalbeskrivning.
 • Verka för att fler mentalbeskriver sina hundar inom åldern 12-18 månader.
 • Vara uppdaterade angående ny information från SBK gällande mentaliteten och föra vidare denna information.
 • Delta på den årliga RAS/RUS-konferensen anordnad av SBKTRÄNING OCH TÄVLING

Åsa Alfred
Roteholmsvägen 153
297 95 Degeberga
Tel: 0733-98 90 75
asa@kfib.org
(Topparna)Kommitténs uppgifter är att:

 • Informera om de olika tävlingsgrenarna samt dess regler.
 • Bevaka och informera om olika regelrevideringar.
 • Anordna läger (minst ett per år).
 • Anordna Rasmästerskap vartannat år.
 • Verka för en spridning av aktiviteter i landet genom kontinuerlig kontakt med regionerna.
 • Verka och ansvara för klubbens utmärkelser och toppar samt ansvara för diplom- och prisutdelning.


VALLNING

Ankie Hermansson
Skottvång Fäboda Gård, 647 92 Mariefred
Tel: 0708-95 04 16
ankie@goosewood.com


Kommitténs uppgifter är att:

 • Informera om vallning, se till att ny information kommer ut på hemsidan.
 • Anordna läger samt anlagstest.
 • Jobba för att bibehålla vallhundsegenskaperna i rasen.Allt arbete inom kommittéerna ska ske i samarbete med styrelsen. Inom samtliga kommittéer/sektorer ska man årligen lämna in en verksamhetsberättelse samt en verksamhetsplan för nästkommande år. Denna ska lämnas in vid årsslutet, dock senast 15 januari.